1412 1535 1983 1841 1716 1237 1593 1113 1892 1395 1030 1644 1743 1091 1307 1363 1157 1747 1747 1070 1782 1951 1067 1739 1766 1788 1701 1311 1318 1032 1952 1485 1911 1154 1432 1521 1977 1558 1166 1314 1408 1687 1229 1420 1748 1907 1422 1036 1677 1038 1304 1808 1632 1520 1356 1081 1157 1559 1843 1332 1088 1300 1769 1093 1485 1704 1282 1568 1996 1148 1883 1546 1729 1065 1130 1841 1120 1980 1966 1505 1187 1952 1710 1686 1989 1693 1065 1328 1116 1713 1459 1626 1541 1029 1436 1981 1749 1648 1993 ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.
ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.

30/12/2021

ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.

ແມ່ທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ຄວນໄປຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ ແລະ ລູກ. ເຈົ້າສາມາດໄປປຶກສາແພດໝໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບວັກຊີນ.
Breastfeeding mothers should get COVID-19 vaccines to protect mother and baby. You can talk to your doctor and get vaccines at the health facilities nearby.

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ