1457 1905 1693 1313 1787 1892 1512 1528 1473 1134 1422 1682 1756 1593 1685 1497 1912 1200 1492 1588 1475 1230 1385 1411 1607 1528 1769 1190 1788 1876 1203 1542 1251 1056 1759 1071 1781 1338 1820 1640 1567 1126 1836 1197 1156 1092 1387 1741 1189 1486 1587 1188 1586 1577 1243 1309 1893 1197 1446 1236 1935 1411 1661 1598 1005 1234 1668 1742 1581 1017 1091 1185 1281 1020 1626 1093 1542 1260 1580 1389 1054 1405 1331 1381 1811 1417 1738 1825 1686 1792 1506 1875 1196 1831 1450 1015 1774 1358 1953 ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?
ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?

30/12/2021

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້?

ຖ້າວ່າເຈົ້າກຳລັງຖືພາ ໃຫ້ໄປປຶກສາແພດໝໍ ແລະ ຮັບວັກຊີນ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບໃກ້ບ້ານທ່ານ!
Do you know that pregnant women can get COVID-19 vaccines? If you are pregnant, talk to your doctor and visit the facility nearby to get the vaccines! #safemothersafebaby

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ