ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອໂຄວິດຈະສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ແນວໃດ

30/07/2021

ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອໂຄວິດຈະສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ແນວໃດ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ