ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປຫຼັງຈາກການຮັບວັກຊິນ

30/07/2021

ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປຫຼັງຈາກການຮັບວັກຊິນ

ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປຫຼັງຈາກການຮັບວັກຊິນ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ