1226 1336 1980 1764 1857 1062 1467 1287 1728 1541 1437 1199 1024 1113 1683 1674 1734 1416 1171 1946 1651 1070 1666 1625 1418 1249 1087 1855 1263 1797 1348 1161 1897 1970 1196 1390 1826 1299 1602 1034 1348 1640 1170 1339 1401 1846 1398 1239 1214 1707 1528 1933 1959 1522 1759 1325 1612 1435 1830 1291 1452 1970 1931 1299 1781 1554 1257 1996 1975 1690 1203 1543 1874 1838 1596 1011 1600 1306 1179 1283 1334 1052 1450 1729 1081 1502 1340 1222 1396 1687 1413 1411 1571 1013 1403 1535 1624 1273 1288 ທຸກໆວັກຊີນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ.
ທຸກໆວັກຊີນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

08/05/2021

ທຸກໆວັກຊີນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

ທຸກໆວັກຊີນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ເຊິ່ງກ່ອນທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການຜ່ານຂະບວນການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ສຸກເສີນ (Emergency Use Authorization - EUA) ຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ນອກຈາກ EUA ທີ່ເປັນການຮັບຮອງລະດັບຊາດແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີການຮັບຮອງຂຶ້ນທະບຽນ EUL ຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ວັກຊີນ Astra Zeneca ແລະ ວັກຊີນ Sinopharm ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນນຳໃຊ້ສຸກເສີນດັ່ງກ່າວ.
ການຂຶ້ນທະບຽນນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (Emergency Use Listing - EUL) ຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແມ່ນຫຍັງ?
EUL ແມ່ນຂະບວນການປະເມີນວັກຊີນວ່າໄດ້ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານດ້ານຄຸນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ຫຼື ບໍ່.
ຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະອີງໃສ່ຜົນການຕັດສິນໃຈທີ່ໄດ້ຈາກການປະເມີນຂໍ້ມູນການທົດລອງທາງຄລີນິກ, ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຂະບວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ.
ໂດຍມີກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ EUL (Technical Advisory Group -TAG) ທີ່ເປັນກຸ່ມຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາອິດສະຫຼະຈາກທົ່ວໂລກ ມາເຮັດໜ້າທີ່ປະເມີນວັກຊີນດ້ວຍການຊັ່ງຊາດ້ານຜົນປະໂຫຍດທຽບໃສ່ກັບຄວາມສ່ຽງ, ຖ້າເຫັນວ່າຜົນປະໂຫຍດສູງກວ່າຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ທັງໝົດ, ວັກຊີນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ EUL.

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ