1644 1864 1055 1071 1504 1541 1905 1722 1464 1702 1369 1489 1264 1737 1805 1686 1725 1661 1425 1323 1392 1740 1839 1392 1769 1999 1654 1829 1654 1554 1141 1226 1059 1394 1778 1047 1581 1328 1796 1320 1163 1616 1735 1165 1231 1675 1979 1729 1707 1881 1967 1687 1555 1498 1404 1971 1561 1497 1979 1170 1777 1209 1568 1158 1057 1988 1802 1079 1284 1816 1948 1747 1942 1460 1090 1519 1629 1975 1956 1365 1748 1004 1693 1438 1794 1021 1397 1413 1779 1032 1703 1830 1160 1811 1427 1427 1946 1878 1903 ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ
ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ

ຂໍ້ມູນການລະບາດຫຼັງພົບການການຕິດເຊື້ອ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 03/05/2021 [ໃໝ່!]
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/06/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/04/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/03/2020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ