1716 1199 1342 1527 1170 1995 1999 1026 1120 1309 1810 1901 1496 1614 1789 1683 1059 1305 1748 1478 1747 1528 1021 1381 1318 1475 1766 1687 1269 1320 1145 1912 1519 1997 1481 1663 1178 1757 1117 1000 1300 1981 1556 1721 1947 1836 1426 1981 1112 1416 1227 1478 1726 1193 1885 1839 1344 1627 1336 1189 1736 1731 1951 1165 1828 1314 1448 1406 1687 1684 1582 1204 1979 1539 1041 1309 1203 1251 1868 1219 1621 1626 1013 1140 1061 1119 1191 1716 1695 1835 1141 1139 1449 1277 1650 1800 1791 1237 1925 ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ
ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ

ຂໍ້ມູນການລະບາດຫຼັງພົບການການຕິດເຊື້ອ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 03/05/2021 [ໃໝ່!]
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/06/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/04/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/03/2020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ