ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ

ຂໍ້ມູນການລະບາດຫຼັງພົບການການຕິດເຊື້ອ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 03/05/2021 [ໃໝ່!]
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/06/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/04/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/03/2020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ