ວິດິໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວ

ວິດີໂອ:

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2020.[17/05/2020]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2020.[16/05/2020]

[ໃໝ່!,ສຳຄັນ] ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020.[15/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2020.[14/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020.[13/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2020.[12/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020.[11/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2020. [10/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2020. [09/05/2020]

 ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2020. [08/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2020. [07/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2020. [06/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020. [05/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2020. [04/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2020. [03/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2020. [02/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2020. [01/05/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 30 ເມສາ 2020. [30/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 29 ເມສາ 2020. [29/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 28 ເມສາ 2020. [28/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 27 ເມສາ 2020. [27/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 26 ເມສາ 2020. [26/04/2020]

 ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 25 ເມສາ 2020. [25/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 24 ເມສາ 2020. [24/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2020. [23/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 22 ເມສາ 2020. [22/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 21 ເມສາ 2020. [21/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 20 ເມສາ 2020. [20/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 19 ເມສາ 2020. [19/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 18 ເມສາ 2020. [18/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 17 ເມສາ 2020. [17/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 16 ເມສາ 2020. [16/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 15 ເມສາ 2020. [15/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 14 ເມສາ 2020. [14/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 13 ເມສາ 2020. [13/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12 ເມສາ 2020. [12/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 11 ເມສາ 2020. [11/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 10 ເມສາ 2020. [10/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 9 ເມສາ 2020. [9/04/2020]

ວິດີໂອງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 8 ເມສາ 2020. [8/04/2020]

 

ສາຍດ່ວນ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ