ໂຄງການ ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

01/04/2020

ໂຄງການ ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

ໂຄງການ ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

 

ສາຍດ່ວນ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ