12 ພຶດສະພາ ວັນພະຍາບານສາກົນ

12/05/2021

12 ພຶດສະພາ ວັນພະຍາບານສາກົນ

ພະຍາບານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະພາບ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການການປິ່ນປົວຮັກສາຂັ້ນພື້ນຖານແກ່ຊຸມຊົນ ພະຍາບານ & ແພດຜະດຸງຄັນ ໄດ້ອຸທິດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່: ການເບິ່ງແຍງແມ່ ແລະ ເດັກ ການສັກຢາກັນພະຍາດ (ວັກຊີນ) ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຄົນໄດ້ & ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງສຸຂະພາບ ການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ການສະໜອງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນທຸກໆວັນ

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ແຜນທີ່ການແຜລະບາດ
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ