1456 1674 1135 1833 1368 1612 1649 1450 1435 1500 1242 1240 1607 1776 1640 1933 1216 1495 1428 1533 1278 1997 1719 1398 1408 1803 1119 1444 1245 1629 1271 1911 1311 1408 1993 1169 1780 1231 1877 1357 1401 1613 1328 1043 1323 1924 1627 1144 1408 1820 1273 1586 1418 1387 1064 1124 1528 1040 1507 1252 1358 1820 1429 1547 1700 1132 1036 1972 1182 1280 1132 1583 1366 1054 1826 1217 1617 1584 1876 1333 1579 1144 1778 1396 1863 1046 1961 1813 1024 1837 1312 1858 1525 1985 1715 1337 1933 1033 1667 [ໃໝ່] ມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
[ໃໝ່] ມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

30/04/2020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ