1868 1524 1829 1736 1367 1608 1175 1622 1283 1183 1680 1804 1882 1552 1962 1845 1955 1789 1379 1223 1952 1824 1226 1401 1267 1376 1708 1380 1763 1734 1626 1585 1201 1423 1624 1351 1165 1759 1804 1576 1115 1583 1518 1210 1705 1975 1978 1076 1479 1878 1737 1180 1762 1264 1918 1302 1131 1939 1857 1914 1147 1847 1213 1296 1323 1211 1587 1003 1082 1995 1803 1209 1304 1582 1936 1308 1268 1674 1910 1286 1229 1972 1975 1436 1316 1503 1807 1220 1878 1232 1258 1085 1666 1845 1680 1722 1829 1954 1488 [ໃໝ່] ຜົນການຄົ້ນຄວ້າສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະບາງມາດຕະການສຳລັບໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2020
[ໃໝ່] ຜົນການຄົ້ນຄວ້າສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະບາງມາດຕະການສຳລັບໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2020

23/04/2020


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
Report COVID -22April 2020

 

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ