1536 1516 1135 1582 1638 1953 1291 1662 1408 1287 1935 1032 1601 1303 1209 1685 1363 1087 1863 1771 1689 1009 1026 1409 1322 1848 1664 1703 1635 1410 1634 1288 1981 1390 1801 1953 1260 1329 1125 1665 1190 1272 1842 1876 1261 1102 1304 1866 1019 1877 1356 1301 1771 1365 1278 1801 1137 1478 1672 1366 1661 1523 1437 1226 1999 1590 1618 1667 1922 1490 1748 1864 1928 1281 1589 1609 1449 1146 1490 1716 1906 1507 1418 1215 1005 1148 1712 1654 1927 1383 1184 1878 1075 1549 1123 1086 1752 1940 1436 ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ
ຂໍ້ມູນຫຼັງພົບການຕິດເຊື້ອ

ຂໍ້ມູນການລະບາດຫຼັງພົບການການຕິດເຊື້ອ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 03/05/2021 [ໃໝ່!]
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/06/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/05/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/05/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/04/2020 
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 27/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 26/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 25/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 24/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 23/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 22/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 21/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 20/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 19/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 18/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 17/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 16/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 15/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 14/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 13/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 12/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 11/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 10/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 09/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 08/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 07/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 06/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 05/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 04/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 03/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 02/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 01/04/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 31/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 30/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 29/03/2020
ເສັ້ນສະແດງການແຜ່ເຊື້ອ
ວັນທີ 28/03/2020

 

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມມືຖື
ລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລັດຖະບານ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ອົງການອານະໄມໂລກ